Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: RB Natuurlijk Buiten B.V.

Werkzaamheden:

1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden zullen eveneens door de algemene voorwaarden worden beheerst.

2. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt (1) genoemde werkzaamheden.

3. Het geven van adviezen, alsmede het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de onder punt (1) genoemde werkzaamheden.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- dan wel rechtspersoon, die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder werkzaamheden omschreven.

Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

Vrij- of regiewerk: Alle werkzaamheden als bedoeld onder werkzaamheden, welke niet als aangenomen werk worden overeengekomen.

Uurloon: De vergoeding per uur van één arbeidskracht voor het verrichten van diensten excl. b.t.w. exclusief tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost.

Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop- en verkoop door ondernemer.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden ingevolge van dit artikel onder (1) bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en ondernemer te zijn geaccepteerd.

 

Artikel 3 Offertes

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop- en verkoop door ondernemer.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden ingevolge van dit artikel onder (1) bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en ondernemer te zijn geaccepteerd.

 

Artikel 4 Overeenkomsten

1. Overeenkomsten tot het aannemen van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) worden door schriftelijke opdrachtbevestiging voor de opdrachtgever bindend.

2. Kennelijke fouten of vergissingen in folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

3. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.

4. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

 

Artikel 5 Leveranties

1. Alle leveranties welke door ondernemer geschieden, worden- voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn inbegrepen- in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. Ondernemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde (dode) materialen, overeenkomstig met de omschrijving in de offerte. Ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van het aan te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

 

Artikel 6 Gebreken en afwijkingen geleverde dode materialen

1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte of structuur van de geleverde dode materialen. Evenmin is ondernemer aansprakelijk voor eventuele kalkuitslag, kalkuitbloei of enige andere afwijkingen in de geleverde dode materialen, voortvloeiende uit de aard van keramische en natuursteenproducten. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verkleuring, verwering of slijtage, al dan niet ontstaan door weersinvloeden, van geleverde dode materialen.

2. Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de dode materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden met betrekking tot de hierboven genoemde en bedoelde gebreken en/of afwijkingen.

4. In verband de toepassingen van natuurlijke grondstoffen, garandeert ondernemer geen gelijkheid van kleur, maat, structuur of oppervlakte aan de voorafgaande leveringen.

5. Bij levering van dode materialen door ondernemer verwijst ondernemer de opdrachtgever door naar de algemene voorwaarden van de leverancier.

 

Artikel 7 De prijs en de prijswijzigingen

1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de opdrachtgever. De ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de ondernemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De ondernemer voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de opdrachtgever uit.

4. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heef gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

Artikel 8 Transportrisico

Alle (dode) materialen worden vervoerd voor risico van ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 Uitvoerbaarheid van de opdracht

1. Indien naar het oordeel van ondernemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven zijn omschreven zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar het professionele oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde planten noodzakelijk is.

2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft dat recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven genoemde termijn, zullen opdrachtgever en ondernemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij ondernemer tijdelijk niet kunnen worden uitgevoerd, neemt ondernemer contact op met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

Artikel 10 Afspraken door personeel

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van ondernemer zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door de directie bevestigd.

 

Artikel 11 Oplevering

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer het geheel is uitgevoerd danwel geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet gelijktijdig met het afronden van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch doorgang vinden, desgewenst onder reservering van de opdrachtgever van een tussen hem en ondernemer daarvoor overeengekomen redelijk geacht bedrag.

 

Artikel 12 Conformiteit

1. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan de ondernemer niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden. Ondernemer staat niet in voor hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte materialen bij scholen.

2. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de (dode) materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen door ondernemer, werknemers van ondernemer of eventuele onderaannemers.

2. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

4. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

9. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geld dat ondernemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

10.De eventuele aansprakelijkheid van ondernemer voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.

 

Artikel 14 Betalingen

1. Facturen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum.

2. Aan personen in dienst van ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

 

Artikel 15 Kosten in geval van geen/ niet tijdige betaling

Alle kosten voortvloeiende uit geen/ niet tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 16 Klachten en wanprestaties

1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van (dode) materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van (dode) materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van (dode) materialen schriftelijk te zijn ontvangen.

2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

3. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van (dode) materialen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of de levering van de (dode) materialen in acht heeft genomen.

 

Artikel 17 Milieu- aspecten bij uitvoering van werkzaamheden

Onder inachtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

1. Ondernemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënische verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden zijn vrijgekomen.

2. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen aan de opdrachtgever – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht.

 

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde (dode) materialen blijven eigendom van ondernemer, zolang deze niet dan wel geheel zijn betaald.

 

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden (particuliere tuinen, scholen, bedrijventerreinen en openbare ruimtes)

Onder onderhoudswerkzaamheden verstaat de ondernemer onder meer maaien van gazon, snoeien, onkruid wieden, bemesten, zaaien, insecten bestrijding en begieten. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden.

Waar je van op aan kan

Duurzaam voorop
Recycling van materialen in eigen afvalstraat en oog voor lange levensduur.
Deskundig
Voor elke vraag een specialist met ervaring, kennis en liefde voor de complete buiteninrichting.
Afspraak is afspraak
Strakke begeleiding, duidelijke planning en heldere communicatie.
contact